18:10
JV girls
Sep 26, 2021
10:58
JV girls
Sep 04, 2021
15:21
3A girls
Nov 05, 2020
10:42
3A Girls - Maggie Rhodes wins 4th straight
Nov 21, 2019
07:11
Varsity girls
Oct 30, 2019
08:19
Varsity girls
Oct 05, 2019
17:28
Championship girls
Sep 15, 2019
07:28
Gold race - Dobson debuts with 18:31
Oct 13, 2018
04:35
Varsity girls
Oct 07, 2018